Nieuwjaarsspeech voorzitter

Beste ondernemers,

Onder normale omstandigheden organiseren wij maandagavond a.s. onze nieuwjaarsreceptie en wens ik u persoonlijk (en uiteraard namens ons bestuur) een gelukkig nieuwjaar. Wij verkeren helaas niet in normale omstandigheden maar ondanks dat wens ik u een enorm gezond en liefdevol nieuwjaar, want ik denk dat daar veel behoefte aan is.

Het afgelopen jaar en nu nog steeds hebben wij te maken met een ongekende crisis. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat veel ondernemers hun deuren regelmatig voor korte of langere tijd moesten sluiten, met verstrekkende gevolgen. De horeca is het grootste slachtoffer geworden in deze bizarre tijd. Ik hoop dat een ieder deze lockdown overleeft. 

2020 had een jaar moeten worden dat bol stond van de evenementen voor ons Hoek van Holland. De traditionele strandopening, het songfestival, Smartlap tot Opera, de kofferbakverkopen en diverse kleinschaligere activiteiten in het dorp en op ons strand. Het heeft allemaal geen of in minimale vorm doorgang kunnen vinden.

Samenwerking Gebied Hoek van Holland
Het afgelopen jaar kunnen wij terugkijken op een goede samenwerking en verstandhouding met de ambtenaren van gebied Hoek van Holland, met name met wijkmanager Saskia Hak. Mede door toedoen van Saskia hebben wij het Hoekse Hart in 2020 gestalte gegeven en hebben wij de sfeerverlichting in het dorp kunnen realiseren. Het is een groot gemis dat zij nu naar het gebied Rotterdam-Crooswijk is vertrokken. Momenteel heeft Hoek van Holland een tijdelijke wijkmanager in de persoon Jeroen van den Burg. We gaan zien wat de toekomst voor ons brengt.

BIZ Hoek van Holland centrum
Voor het dorp zijn wij momenteel bezig om een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) op te zetten. Hier moeten de 60 ondernemers uit het centrum vanaf 5 februari 2021 definitief voor gaan stemmen. Het BIZ-plan is afgerond en voor eenieder beschikbaar. De 60 gebruikers zijn hierover in 2020 regelmatig door ons geïnformeerd. Als meer dan 50% van deze 60 gebruikers een stem uitbrengt en 2/3 van deze stemmen zijn voor deze plannen dan is de BIZ gerealiseerd! Daar moeten wij met z'n allen echt voor gaan! 
Door de handen ineen te slaan, zeker in deze tijd, bereiken wij sneller en beter onze doelen. Alle gebruikers betalen straks mee, een eerlijke lastenverdeling, zonder 'meelifters' (ondernemers die niet meebetalenmaar wel meeprofiteren). Ook komt er meer budget vrij voor Hoek van Holland centrum. Met dit budget kan de BIZ Hoek van Holland centrum straks meer evenementen, sfeeracties, en een beter ondernemersklimaat creëren zodat het Hoekse centrum, na de coronacrisis, straks weer jaren vooruit kan!
Tevens zijn er al een aantal sponsoren gevonden die, als de BIZ daadwerkelijk slaagt, een behoorlijke extra financiële jaarbijdrage willen leveren die volledig beschikbaar komt voor Hoek van Holland centrum.

Hoeksebaan
In 2020 is de verlenging van de Hoeksebaan gerealiseerd. Hierdoor komt er minder verkeer door het dorp. We hebben de gemeente onlangs gevraagd om een vrachtwagenverbod in te stellen voor de Prins Hendrikstraat, met uitzondering voor bestemmingsverkeer. De gemeente heeft toegezegd om een grote rijschool uit onze omgeving een brief te sturen met het verzoek onze dorpskern voortaan te mijden.

Brexit
Ook de Brexit is een onderwerp waarover in 2020 veel (digitaal) is gesproken. Ik heb diverse gesprekken gehad met de wethouder Kathmann (Economie, Wijken & Kleine Kernen). Wij kregen de indruk dat er in deze gesprekken, begin van het jaar, naar ons geluisterd werd, maar in december jl. werd de regie van dit project overgenomen door Rijkswaterstaat. Van onze afspraken bleef helaas weinig over. Eerder overeengekomen afspraken zoals het niet overnachten en alleen kort verblijven op de speciaal aangelegde Brexit-parkeerplaats en het niet afsluiten van onze toegangsweg de Hoeksebaan waren opeens van de baan. Momenteel is de overlast gelukkig minimaal, maar helemaal serieus genomen voelen wij ons in ieder geval niet.

Schouw bedrijventerreinen
In september 2020 hebben wij evenals in 2019 een schouw op de industrieterreinen De Kulk en De Zekken georganiseerd. Dit omdat wij vonden dat er te weinig is gedaan door de gemeente n.a.v. onze bevindingen na de schouw van 2019. Ik heb hierover ook met Burgemeester Aboutaleb gesproken tijdens zijn bezoek aan Hoek van Holland. Ik heb met hem de afspraak gemaakt dat als er ondernemers zijn die zich niet aan de wet- en regelgeving willen houden men een persoonlijke brief van de burgemeester kunnen verwachten. Eind november hebben wij opnieuw een gesprek gehad met de betreffende ambtenaren van de gemeente en hebben wij ze een ultimatum gesteld. Er was, ons inziens, tot op dat moment opnieuw onvoldoende inzet getoond.
Het grootste pijnpunt is het plaatsen van goederen/bedrijfsvoorraad op/aan de openbare weg. Dit zorgt voor verloedering en onveilige situaties. De criminaliteit op onze bedrijventerreinen neemt zienderogen toe. We hebben in 2020 drie invallen in panden gehad door de politie, in één van de panden slapen chauffeurs en de overige twee panden waren drugs gerelateerd.
Inmiddels zijn de ondernemers aangesproken en worden er op een nader af te spreken moment controles uitgevoerd door Toezicht & Handhaving. Indien er ondernemers zijn die zich niet houden aan de afspraken, dan kan er een Last Onder Dwangsom opgestart worden.

Gelukkig is er ook positief nieuws te melden over industrieterrein De Zekken. De firma Wood Creations is een groot gedeelte van de voormalige bakkerij Hessing aan het verbouwen dat hun nieuwe thuisbasis moet worden. Een enorme positieve ontwikkeling voor het terrein dat straks een nieuw pand met een prachtige uitstraling krijgt. Goed voorbeeld doet goed volgen zou ik zeggen. Hopelijk volgen er meerdere ondernemers die gaan werken aan de uitstraling van hun pand zodat we weer een aantrekkelijk industrieterrein krijgen. Met de juiste ambtelijke medewerking komen we al een heel eind.

Truckparking bedrijventerrein
Eind december is het terrein van de truckparking op 'De Kulk' in andere handen gekomen.
De oude eigenaren hadden de gemeente gevraagd om een 5-jarig contract aan te bieden. Hier was geld voor gereserveerd. Echter heeft de betreffende ambtenaar niet tijdig gereageerd. Dit was voor de eigenaren de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen na jarenlange onderhandelingen. Het blijft jammer dat bepaalde ambtenaren Hoekse zaken niet serieus lijken te nemen of te veel werk moeten verzetten en er hierdoor zaken op z’n beloop worden gelaten. Met de nieuwe eigenaren moeten wij nog in gesprek gaan, voorlopig hebben zij aangegeven dat de huidige truckparking intact blijft.

In Memoriam
In 2020 hebben wij afscheid moeten nemen van Herman Dekkers en Nanno Bruinsma. Een oud en huidig lid van onze ondernemersvereniging die beiden ondernemer waren van een onderneming op 'De Zekken'. Helaas werden wij op de laatste dag van dit toch al ellendige jaar nogmaals geconfronteerd met het droevige bericht dat Jacko Roest (44) plotseling was overleden. Jacko was de motor van het vliegwiel dat van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats aan het realiseren was. Jacko was voorzitter van de Strandexploitanten en medebestuurslid van 'Proef de Hoek' waarin wij als Hoekse ondernemerscollectieven veel zaken voor ondernemers, consumenten en voor Hoek van Holland in z'n algemeenheid konden regelen. Hij was ook de man achter de succesvolle Hoekse strandopeningen en de succesvolle projectontwikkelingen op het Hoekse strand. Met het overlijden van Jacko verliezen wij 'de ongekroonde strandkoning' van Hoek van Holland. Een man die veel voor Hoek van Holland heeft betekend. Het is afwachten hoe dit verder moet...

2021
Voorlopig zitten we nog een poosje in deze lockdown, ik hoop dat als dit over is er weer mogelijkheden komen om leuke bijeenkomsten en evenementen in het dorp te organiseren, zoals een braderie, een haringparty en bijv. een Smart’hart’ tot Opera. Maar ik kijk ook uit naar een simpele maar oh zo gezellige ondernemersborrel waarbij wij met de ondernemers onderling weer even kunnen bijpraten. Wij staan in de startblokken om dit te organiseren zodra de maatregelen dit weer toelaten. Tot slot richt ik mij nogmaals tot de 60 ondernemers in Hoek van Holland-centrum. Stem vanaf 5 februari 2021 voor de BIZ! Het zou een fantastische impuls voor ons centrumgebied betekenen en geeft een absolute boost om het Hoekse centrum toekomstbestendiger te maken!

Ik wens u allen een gezond 2021.

Cees Schalkoort
Voorzitter ondernemersvereniging Hoek van Holland