Nieuwjaarsspeech 2023


Nieuwjaarsspeech 2023

Welkom op de traditionele nieuwjaarsborrel van de ondernemersvereniging Hoek van Holland.
Ik wens eenieder de beste wensen voor 2023 en een goede gezondheid.

BIZ-centrum en wellicht op De Zekken?
Het afgelopen jaar hebben we in het dorpscentrum het 1e jaar van BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) gehad. De BIZ heeft een eigen bestuur met een eigen verantwoordelijkheid, men is nog aan het leren en zijn groeiende in dit proces.
Het bestuur van de ondernemersvereniging onderzoekt momenteel de mogelijkheid of we ook een BIZ kunnen en willen opzetten voor het industrieterrein De Zekken. Deze keuze moet voor 1 februari 2023 genomen worden.

Haringparty
Afgelopen jaar hebben we weer een voortreffelijke haringparty kunnen organiseren met een opbrengst die ver boven onze verwachtingen uitsteeg. Een totale opbrengst van maar liefst € 11.000,-- dat vervolgens ook nog werd verdubbeld door Leo Schalkoort Deense Karren. Het beoogde doel, een bus voor een gezin dat een kind met beperkingen heeft, werd hierdoor gerealiseerd dankzij de Hoekse ondernemers. Wist u dat wij met alle haringparty’s al € 42.392,-- bijeen hebben gebracht voor diverse goede doelen in Hoek van Holland?

Hoekse Netwerkavond
De bedrijvencontactavond, de Hoekse Netwerkavond, was een groot succes. Nog nooit zijn er zoveel ondernemers op deze avond geweest.

Ledenmutaties
De ondernemersvereniging telde in 2022 acht nieuwe leden en drie opzeggingen, dus we groeien. De vereniging kent sinds 2022 twee ereleden, te weten Kees v.d. Burg en Willen v.d. Heerik.

Schoon, heel en veilig
Op de industrieterreinen werd op ons verzoek een drie maandelijkse schouw gehouden. Dit gaat over schoon, heel en veilig. Alle gemeentelijke partijen die hierover gaan vaardigen hiervoor personen af. Helaas waren er veel personele wisselingen waardoor het moeilijk blijft de beoogde doelen te halen. De eenvoudige zaken werden opgelost maar de wat moeilijke zaken verdienen nog de nodige aandacht. Voor 2023 staan er weer enkele schouwen gepland, ondernemers krijgen bericht wanneer dit plaatsvindt. Het team ondermijning van de overheid is ook in Hoek van Holland actief, dit gaat volledig buiten de ondernemersvereniging om. De ondernemersverenging heeft hier geen enkele invloed op.

Metro
In maart 2017 werd hieraan begonnen. Het zou een half jaar duren. Ik hoop dat de metro in maart 2023 richting het strand kan rijden en dan zijn we zes jaar bezig geweest. Laten we hopen dat dit haalbaar is. Er is nu een stagnerende ontwikkeling op het strand. Er wordt niet door ontwikkelt en enkele panden gaan snel achteruit.

Woningnood
Hoek van Holland heeft dringend woningen nodig, dit zou prioriteit moeten krijgen in Rotterdam. We praten al 25 jaar over woningen aan de Langeweg. Voor onze jeugd is er geen toekomst in Hoek van Holland. En met de instroom van ‘buitenstaanders’ in Hoek van Holland daalt het besteedbaar inkomen sterk.

Windturbines
Op industrietrein De Kulk moeten twee windturbines geplaatst gaan worden. De dorpsraad heeft hier een negatief advies over uitgebracht, het is jammer dat er niet met de ondernemers gesproken is over een onderwerp dat ons aangaat. Wat speelt er: De provincie heeft in 2018 bepaalt dat er drie windturbines in dit gebied moeten komen. Loswal de Bonnen, de grondeigenaar tussen Thomas Boers en Renewi, heeft geweigerd een windturbine op hun grond te plaatsen. Zij willen waarschijnlijk eerst de grond uitgeven. Echter hebben de stroomleveranciers aangegeven dat Hoek van Holland onvoldoende stroomcapaciteit heeft en daardoor mogelijk niet kan uitbreiden. Dus moeten we met elkaar kijken wat het meest ideale scenario is. Er zijn ondernemers die op voorhand bezwaar maken, ook daar moeten we aandacht aan besteden en kijken wat haalbaar is. Wij willen hier graag met de dorpsraad over verder praten, een goede samenwerking is hierin van groot belang. Samen zijn we sterk.

Als de windturbines geplaatst worden dan krijgt de omgeving een bedrag van de exploitant, een gebiedsfonds. Er moet hiervoor een platform komen, ook hierin willen wij graag inspraak hebben.

Ontwikkeling gebied Loswal de Bonnen
Ik had het al even over het terrein van Loswal de Bonnen. Op deze grond kunnen een groot aantal bedrijven worden gevestigd. Men spreekt in de toekomst, als er stroom is, over min. 2000 arbeidsplaatsen.

Ook met Rijkswaterstaat hebben wij gesproken. Zij onderzoeken momenteel of zij bij de Maeslantkering meer kantoorruimte kunnen realiseren. Tevens streven zij naar een jaarlijks bezoekersaantal van 100.000 personen. Als, in de toekomst, ook het natuurbegraven in deze polder wordt gerealiseerd dat eveneens veel bezoekers aantrekt moet er in een vroegtijdig stadium gedacht gaan worden aan een derde metrostation nabij de Maeslantkering zodat dit allemaal goed per openbaar vervoer te bereiken is. Ik heb geleerd dat een groot infrastructureel project minimaal 10 jaar duurt, dus de hoogste tijd om hierover in gesprek te gaan.

Vierseizoenenbadplaats Hoek van Holland
In theorie is de ambitie er zeker om Hoek van Holland tot die zo gewenste vierseizoenenbadplaats door te ontwikkelen. In de praktijk worden er echter beslissingen gemaakt die dit geheel teniet doen. Ik geef u enkele voorbeelden:
Er zijn klachten van bewoners die woonachtig zijn op de Oude Hoek dat er teveel verkeer zou zijn. Maar door realisatie van de Ovonde aan de Badweg, nabij het Jagershuis, is er al 30% minder verkeer aanwezig op de Koningin Emmaboulevard. Dit werkt zeer nadelig op de daar gevestigde horeca. Het gebied is onttrokken uit de routing en de daar gevestigde horecagelegenheden, merken dat maar al te goed.

Ook wordt er gewerkt aan de camperplaatsen, het moet geprivatiseerd worden, dus men moet gaan betalen voor de standplaatsen. Dit hebben ze in Maassluis ook gedaan met als gevolg dat er geen enkele camper meer staat. Zonde van de investering! Je jaagt de camperaars weg en dat terwijl zij dagelijks nog altijd gemiddeld € 95,-- per dag lokaal uitgeven. 

Ook dit zijn punten waarover graag met de dorpsraad in gesprek willen, samen zijn we sterk.

Ik wens u een fijne avond.
Namens het bestuur,

Cees Schalkoort
Voorzitter