Nieuwjaarsspeech 2024

Namens het bestuur van ondernemersvereniging Hoek van Holland heet ik u van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het is gebruikelijk dat we even stilstaan bij de gebeurtenissen van 2023. Ik ga dit keer echter niet in op alle zaken die we jaarlijks doen, dit gaat allemaal goed en er is vanuit de ondernemers voldoende belangstelling voor onze bijeenkomsten. De haringparty bracht weer een mooi bedrag op dat dit keer naar Bunker Bremen ging en ons ledenaantal is gelijk gebleven; 4 nieuwe leden, 4 opzeggingen.
Tot zover m’n positieve boodschap.

Ik wil deze nieuwjaarspeech gebruiken om een aantal zaken aan te kaarten waar wij niet in slaagden het voorbije jaar of waarvan wij het gevoel hebben daarin onvoldoende gehoord te worden. En dat rijtje wordt helaas steeds langer en is ons een doorn in het oog. We hebben over deze onderwerpen gesprekken gevoerd met de dorpsraad, gelukkig hier op deze avond ook vertegenwoordigd. Zij ervaren dezelfde problematiek.

Op 6 december 2023 hebben we met elkaar gesproken in aanwezigheid van enkele ambtenaren en opnieuw onze zorgen geuit. Na dit gesprek kwam het Sociaal Cultureel Planbureau op 29 december 2023 met dezelfde, landelijke, conclusie. Er wordt niet meer naar de burgers / lokale ondernemers geluisterd!
Tot deze conclusie zijn wij in Hoek van Holland helaas ook gekomen.

Ik las onlangs een aantal toespraken van de afgelopen jaren terug en bekeek de notulen en actielijsten van ons bestuur uit de voorbije jaren en kwam tot een treurige en pijnlijke conclusie, ik neem jullie hierin kort mee:
In 2018, nu 6 jaar geleden, geven wij al aan dat de campers in Hoek van Holland een betere behandeling verdienen, wij zijn immers een vierseizoenen badplaats en toerisme moet de motor van Hoek van Holland zijn, aldus de TROP.
Campers brengen voor de lokale economie veel geld op.
Antwoord Gemeente: “We zijn er mee bezig”.
Ondertussen blijkt wel dat men ze probeert weg te sturen en er verder nog niets aan de situatie van 6 jaar geleden is veranderd.

De voorbije jaren heeft de ondernemersvereniging aandacht gevraagd voor het August Reitsmahuis. Er zat toen al meerdere jaren antikraak in. De huidige eigenaren die willen voldoen aan het tekort aan overnachtingsmogelijkheden in Hoek van Holland ondervinden weinig medewerking van Gemeentelijke Rotterdam en kunnen hun werkzaamheden niet voltooien. Antwoord Gemeente: “We zijn er mee bezig”.

Handhaving op bedrijventerreinen De Zekken en De Kulk.
Al jarenlang organiseren we een schouw met de ambtenaren in het kader van Schoon, Heel en Veilig. Schouwrapporten vol met actiepunten zijn opgesteld en uitgezet onder de diverse afdelingen. Resultaat na al deze schouwen?
De schampblokken zijn opnieuw wit geverfd en daar blijft het bij.

Afgelopen jaar heeft het bestuur van de ondernemersvereniging zelfs niet meer meegelopen met de schouw. We hebben de initiatiefnemers verwezen naar de schouwrapporten van de afgelopen jaren. In november jl. hebben de ambtenaren die er nu over gaan, dit zijn overigens weer allemaal nieuwe personen op nieuwe functies, een overleg gehad en daaraan acties gekoppeld. De ondernemersvereniging was niet nodig bij deze sessie.
Als we nu vragen wat de stand van zaken is krijgen we als antwoord van de gemeente: “We zijn er mee bezig”. 
Ondertussen treedt er al jaren verloedering op en zijn er te veel ondernemers die de wet-en regelgeving volledig aan hun laars lappen (zoals het hebben van een illegale uitrit of het plaatsen van bedrijfsvoorraad in de openbare ruimte) 
Is er dan helemaal geen handhaving op onze bedrijventerreinen? Jawel, toezicht en handhaving en/of politie schrijft bekeuringen als er (tijdelijk) geparkeerd wordt voor je eigen inrit. 
Zelf zijn we bezig om voor het industrieterrein te onderzoeken of er draagvlak is om een ‘bedrijventerreinen BIZ’ op te richten, net als in het dorp. Hierin moet echter nog veel werk verzet worden om dit, in de toekomst, te kunnen realiseren. 

De Dorpskern 
Voor onze dorpskern, organiseren wij een schouw in samenwerking met het BIZ-bestuur. Dit blijft ook zonder resultaat. Ook hier wordt al 15 jaar gesproken over de treurige staat van de Prins Hendrikstraat en wordt er gezocht naar financiering om dit aan te kunnen pakken. Ondertussen vind je geen winkelstraat in Rotterdam waar het straatmeubilair er zo bij staat als in ons dorp en vertrekken er steeds meer winkels uit onze dorpskern. 
Nu lijkt er budget gevonden te zijn omdat er de komende jaren groot onderhoud moet plaatsvinden in de Prins Hendrikstraat door Evides en Stedin waarop de Gemeente kan aanhaken. Ondernemers konden in september 2023 op een interactieve plattegrond hun wensen en behoefte aangeven, dit bericht bereikte de ondernemers echter pas eind september en dus zijn de meningen van de ondernemers (nog) niet meegenomen. 
Als er dan wel een welwillende ondernemer is die wil investeren in een nieuw terras wacht hij al een jaar op een aangepaste terrasvergunning.

De gemeente heeft overigens wel geïnvesteerd in nieuwe bloembakken op het Brinkplein, helaas staan de bomen sinds de 1e week scheef door de aanhoudende wind en is de beplanting dood en daar is nu geen gemeentelijk budget meer voor. Een aanfluiting. 

Dan verplaatsen we ons naar de Koningin Emmaboulevard.
De gemeente wil nog steeds een keerlus maken aan het einde van de Koningin Emmaboulevard. De daar gevestigde ondernemers zijn tegen dit voorstel. Dit wordt puur en alleen gedaan om een aantal bewoners aan de Havenweg goed te stemmen. Er is geen gedegen onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteit. Dit is wel wenselijk als je ergens iets wil afsluiten. Door de aanleg van de Ovonde bij Het Jagershuis komt er al minimaal 30% minder verkeer over de Emmaboulevard. Er is een WOO-Verzoek ingediend (Wet Openbaarheid Overheid). Uit de ontvangen documentatie blijkt inderdaad dat de gemeente Rotterdam hierin niet juist heeft gehandeld.
Hadden wij dat al niet eerder dit jaar gehoord met betrekking tot de ontwikkelopgave van de Prins Hendrikstraat? 

De gemeente Rotterdam heeft participatie hoog in het vaandel staan. Voor de nieuw te bouwen Hoekstee zijn drie inspraakmiddagen gehouden. Een aantal verenigingen hebben hier hun zienswijze neergelegd. In de verslagen van deze inspraakmomenten vind je echter niets terug van wat er op deze middagen besproken is. Meerdere verenigingen hebben het idee dat ze daar voor niets hebben gezeten. Zonde van de tijd, energie en het budget dat hiermee gemoeid is.

Vervolgens de recente ontwikkelingen rondom de Aldi.
In ons overleg met de gemeente kregen wij te horen dat de Aldi niet mocht uitbreiden op deze locatie en dat dit de reden is dat zij ons dorp inmiddels hebben verlaten. Uitbreiden van een winkel mag wel in de dorpskern maar niet daarbuiten, dit omdat er al voldoende m2 oppervlakte is voor supermarkten. In deze berekening wordt de Poolse supermarkt ook meegenomen. Wat deze situatie extra pijnlijk maakt is dat bij de ontwikkeling van het LemairePark de projectontwikkelaar geen m2 detailhandel mocht toevoegen. Deze toekomstige bewoners konden immers al bij de Aldi terecht. Inmiddels is de verhuurder van het voormalige Aldi pand nu in gesprek met een grote winkelketen uit het land die al een vestiging heeft in ons dorp. Mocht dit tot een overeenkomst komen verdwijnt deze keten uit ons dorp met opnieuw leegstand tot gevolg. 

Tot slot is er een onderzoek gedaan naar de geluidshinder van de Metro. Alleen blijkt het laatste stuk van het tracé, dat tussen Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand, niet te zijn meegenomen in het geluidshinderonderzoek, en daar waren nu juist klachten door ervaren van Hoekse ondernemers. 

Dit is zomaar een kleine opsomming van onderwerpen waarbij wij als bestuur van ondernemersvereniging Hoek van Holland onze vraagtekens bij plaatsen. De lijst is helaas nog langer. Ik denk dat het systeem van wijkraden en dorpsraden in Rotterdam failliet is en snel moet veranderen. 

Wel wil ik namens het bestuur duidelijk stellen dat de ambtenaren van Hoek van Holland en onze Dorpsraad er alles aan doen om met ons samen te werken, maar ook zij lopen tegen de Bureaucratische Ambtelijke muur van Rotterdam op. Als ondernemersvereniging zullen wij deze week nog een brief sturen aan Burgemeester & Wethouders van Rotterdam om ons ongenoegen onder de aandacht te brengen. 

Ik wens u, namens ons gehele bestuur, een gezond en succesvol 2024! 

Cees Schalkoort
Voorzitter OV Hoek van Holland