Vooronderzoek naar een BIZ voor 'De Kulk' & 'De Zekken'

Wat is een BIZ?
Sinds 1 januari 2015 is de BIZ-wet van kracht die een nieuwe manier van samenwerken voor bedrijventerreinen en winkelgebieden mogelijk maakt: de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). Een BIZ is een instrument waarmee alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren gezamenlijk investeren in hun omgeving met als doel het bedrijventerrein of winkelgebied als geheel te verbeteren. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers.

Met een BIZ kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers. U kunt hierbij denken aan kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte (en op het internet), die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en/of de economische ontwikkeling van het afgebakende gebied. Alle BIZ-activiteiten komen bovenop de gemeentelijke inspanningen. Hierdoor kan gericht gewerkt worden aan het verbeteren van het gebied.

Draagvlak is cruciaal in een BIZ. Alleen als een meerderheid van alle bijdrageplichtigen ‘JA’ zegt tegen de BIZ, is succes mogelijk en kan eenieder gebruik maken van de voordelen. Zo kunnen ondernemers (extra) profiteren van de (bestaande) collectieve inkooppakketten, lagere premies voor verzekeringen vanwege een collectief camerasysteem, kennisuitwisseling, ondersteuning vanuit het parkmanagement, etc. 
Met een BIZ kiezen de ondernemers dus voor verdere professionalisering van het gezamenlijk gebied.

BIZ in dorpscentrum van Hoek van Holland al gerealiseerd.
De ondernemers in het dorpscentrum van Hoek van Holland hebben zich in 2021 ook ingezet om tot een BIZ te komen. Dit is gelukt waardoor alle 59 gevestigde ondernemers sinds 1 januari 2022 een verplichte BIZ-bijdrage betalen aan het Stichting BIZ Hoek van Holland centrum. Hierdoor is er een aanzienlijk groter budget ontstaan waarmee evenementen, promotie en marketing nu veel beter van de grond komen als in de voorgaande jaren. 

Vooronderzoek naar een mogelijke BIZ op 'De Kulk' en 'De Zekken'
Na het succes van de dorpskern wil het bestuur van ondernemersvereniging Hoek van Holland nu onderzoeken hoe de ondernemers die gevestigd zijn op bedrijventerrein 'De Kulk' & 'De Zekken' tegenover de mogelijke invoering van een BIZ staan.  Voordat de initiatiefnemers zich officieel aanmelden voor een BIZ-traject doet DZP daarom in opdracht van de ondernemersvereniging nu een vooronderzoek naar de mogelijke oprichting van deze BIZ.